อาสาสมัครไม่ใช่แค่การ ”ให้” แต่เป็นการได้ “รับ” ที่มากกว่าการได้ให้ 


Warning: include(niyam/input.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/happy/domains/happyhospital.org/public_html/menu_left_new.php on line 60

Warning: include(niyam/input.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/happy/domains/happyhospital.org/public_html/menu_left_new.php on line 60

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'niyam/input.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/happy/domains/happyhospital.org/public_html/menu_left_new.php on line 60

   ปวดเข่าเป็นๆหายๆ สัญญาณเตือน โรคข้อเข่าเสื่อม ปัญหาสุขภาพอันดับต้นๆของผู้สูงอายุ  
   เคล็ด(ไม่)ลับ สร้างสุขเด็กไทย  
   วินิจฉัย โรคออทิสติก ด้วยวิธีใหม่ เพื่อช่วยในการรักษาและป้องกันโรคนี้  

   การเตรียมตัวลงพื้นที่  
   ว่าด้วยเรื่องอาสาสมัครในโรงพยาบาล  
   คุณสมบัติอาสาสมัครในโรงพยาบาล 

   "4 วิธีให้ลูกเลิกติดแท็บเล็ต มือถือ"  
   "5 สิ่ง ที่คุณพ่อควรทำ" 
   ห่วง“ผู้สูงวัย”เกือบครึ่งใช้ยาผิด  

การพิมพ์สัมผัส จากโปรแกรมพิมพ์ดีด

v วันที่ทำกิจกรรม 10 มีนาคม 2554 เวลา 13.00 – 15.00 น. 

v สถานที่ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

v ผู้ดำเนินงาน เจ้าหน้าที่โครงการโครงการนำร่อง ICT เพื่อผู้ป่วยในโรงพยาบาลและอาสาสมัคร

v ผู้เข้าร่วมกิจกรรม น้องๆผู้ป่วย สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 

v วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่มเพิ่มทักษะในการพิมพ์ ต่อยอดจากการ work shop ฝึกพิมพ์ดีดในครั้งแรก

2.  เพื่อให้ผู้ป่วยเด็กได้ฝึกฝนการพิมพ์สัมผัส และมีโอกาสในการพัฒนาตนเองด้านการพิมพ์สัมผัส

มากขึ้น 

v อุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรม 

1.เครื่องคอมพิวเตอร์ 

 

2.โปรแกรมฝึกพิมพ์ดีด 

 

3.ของรางวัลสำหรับทำกิจกรรมแข่งขันการพิมพ์เร็วและแม่นยำ 

 

v ขั้นตอนในการทำกิจกรรม  

-  ให้น้องๆผู้ป่วยนั่งประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ 

-  แนะนำตัวเพื่อสร้างความคุ้นเคยกับน้องๆ 

-  อธิบายขั้นตอนการใช้โปรแกรมพิมพ์ดีดโดยมีพี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด 

-  พี่เลี้ยงสอนวิธีการใช้โปรแกรม และให้น้องๆหัดพิมพ์ตามโปรแกรมโดยใช้วิธีการพิมพ์

 สัมผัส 

-  มีกิจกรรมให้น้องๆเล่นโดยการแข่งขันการพิมพ์ตามเวลาที่กำหนด 

-  แจกของรางวัลให้น้องๆ เพื่อเป็นกำลังใจในการพัฒนาตนเองด้านการพิมพ์สัมผัสต่อ

  ไป 

 

v สรุปผลของกิจกรรม  

     กิจกรรมการฝึกพิมพ์สัมผัส เป็นกิจกรรมที่ผู้ป่วยเด็กสามารถฝึกปฏิบัติได้อย่างไม่ยากนัก

เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์สามารถนำไปพัฒนาตนเองให้มีความชำนาญมากขึ้นเพื่อนำไปใช้งาน

เอกสารต่าง ๆ ในเรื่องของการเรียน การทำงานในอนาคตได้ ดังนั้น การจัดกิจกรรมฝึกพิมพ์สัมผัส

จึงมีการจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 เพื่อต่อยอดให้กับผู้ป่วยเด็กได้เรียนรู้ และฝึกพิมพ์สัมผัสอย่างต่อเนื่อง

การฝึกพิมพ์ดีดส่งผลให้ผู้ป่วยเด็กเกิดความชำนาญในการพิมพ์สัมผัสมากยิ่งขึ้น

    โดยภาพรวมของผู้ป่วยเด็กกับการฝึกพิมพ์สัมผัสนั้น เห็นได้ชัดว่ามีความชำนาญมากขึ้น

 หลังจากการฝึกครั้งแรกที่มีการวางมือ และไม่เข้าใจในการทำงานของโปรแกรม ในครั้งนี้ผู้ป่วย

เด็กใช้งานได้คล่องมากขึ้น และสามารถพิมพ์สัมผัสได้ดีขึ้นกว่าเดิมมาก 

v ปัญหาของการทำกิจกรรม 

-          ผู้ป่วยเด็กที่มาทำกิจกรรมเป็นเด็กกลุ่มใหม่และกลุ่มเดิม  จึงไม่สามารถทำให้ผู้ป่วยเด็กทุกคน

พัฒนาไปพร้อมกันได้ คอมพิวเตอร์บางเครื่องมีการลงโปรแกรมที่ไม่สมบูรณ์จึงทำให้เป็นอุปสรรคขณะ

ทำกิจกรรม

v ข้อสังเกต  

  ผู้ป่วยเด็กมีการเรียนรู้ที่เร็วมาก สามารถพิมพ์สัมผัสได้คล่องกว่าครั้งแรก อาจเป็น

เพราะได้ฝึกซ้ำ จึงทำให้เกิดความชำนาญ

v ข้อเสนอแนะ  

       การทำกิจกรรมครั้งนี้จะมีผู้ป่วยเด็ก  2  กลุ่ม คือ  ผู้ป่วยเด็กกลุ่มเดิมที่เคยทำ

กิจกรรมสัปดาห์ที่แล้วและอีกกลุ่มเป็นผู้ป่วยเด็กกลุ่มใหม่ที่เพิ่งเคยใช้โปรแกรมการฝึกพิมพ์เป็นครั้ง

แรกในการทำกิจกรรมจึงควรมีการแบ่งกลุ่มการสอนระหว่างกลุ่มเก่าและกลุ่มใหม่ หากเอาทั้ง

สองกลุ่มมารวมกัน จะทำให้เกิดความแตกต่าง และทำให้ผู้ป่วยเด็กกลุ่มใหม่เกิดความรู้สึกแตกต่าง

และไม่มีความสุขในการร่วมกิจกรรม เพราะความสามารถไม่เท่ากับเพื่อนผู้ป่วยเด็กคนอื่นๆ


อ่าน 3825 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 เครื่องมือ ศิลปะ ด้วย ICT
 Photoshop กับตัวหนังสือกระพริบ
 Microsoft Word การทำปกรายงาน
 กิจกรรม Work shop นิทานเสียง จาก Power point
 การพิมพ์สัมผัส จากโปรแกรมพิมพ์ดีด

 


มูลนิธิกระจกเงา เลขที่ 191 ซอยวิภาวดี 62 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210 [ดูแผนที่]
โทรศัพท์ 02-973-2236-7 ต่อ 1606 โทรสาร 02-973-2237 ต่อ 1090 E-mail: info@happyhospital.org
Copyright@2006 www.happyhospital.org