อาสาสมัครไม่ใช่แค่การ ”ให้” แต่เป็นการได้ “รับ” ที่มากกว่าการได้ให้ 


Warning: include(niyam/input.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/happy/domains/happyhospital.org/public_html/menu_left_new.php on line 60

Warning: include(niyam/input.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/happy/domains/happyhospital.org/public_html/menu_left_new.php on line 60

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'niyam/input.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/happy/domains/happyhospital.org/public_html/menu_left_new.php on line 60

   ปวดเข่าเป็นๆหายๆ สัญญาณเตือน โรคข้อเข่าเสื่อม ปัญหาสุขภาพอันดับต้นๆของผู้สูงอายุ  
   เคล็ด(ไม่)ลับ สร้างสุขเด็กไทย  
   วินิจฉัย โรคออทิสติก ด้วยวิธีใหม่ เพื่อช่วยในการรักษาและป้องกันโรคนี้  

   การเตรียมตัวลงพื้นที่  
   ว่าด้วยเรื่องอาสาสมัครในโรงพยาบาล  
   คุณสมบัติอาสาสมัครในโรงพยาบาล 

   "4 วิธีให้ลูกเลิกติดแท็บเล็ต มือถือ"  
   "5 สิ่ง ที่คุณพ่อควรทำ" 
   ห่วง“ผู้สูงวัย”เกือบครึ่งใช้ยาผิด  
สมมุติฐาน เกมส์ Wii สามารถสร้างความสุขกับเด็กป่วยในโรงพยาบาลได้

วัตถุประสงค์
 • เพื่อศึกษา ทดลองการนำเกมส์Wii ไปใช้กับผู้ป่วยเด็กในโรงพยาบาล สามารถสร้างความสุขให้เกิดกับผู้ป่วยเด็กในขณะรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลได้
 • เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ป่วยเด็กกับผู้ป่วยเด็กโดยผ่านการใช้เกมส์Wii เป็นสื่อกลาง
 • เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยเด็กเข้าถึงเทคโนโลยี ICT โดยผ่านการเล่นเกมส์ Wii

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 •  เกมส์ Wii สามารถสร้างความสนุกและก่อให้เกิดความสุขกับผู้ป่วยเด็กได้
 •  ทำให้ผู้ป่วยเด็กมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ป่วยเด็กที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นและก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
 •  ผู้ป่วยเด็กสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการเล่นเกมส์ Wii ซึ่งสามารถพัฒนาความแข็งแรงของร่างกายของผู้ป่วยได้ขณะเล่นเกมส์ Wii ด้วยการขยับแขน ขา
 •  ได้ชุดความรู้ คู่มือการใช้งานเกมส์ Wii กับกลุ่มผู้ป่วยเด็ก

กลุ่มเป้าหมาย
 • ผู้ป่วยเด็กที่รับการรักษาตัวอยู่ในทั้ง 4 โรงพยาบาล
 • อาสาสมัคร (พี่เลี้ยง) - เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์
 • โรงพยาบาล จำนวน 4 โรงพยาบาล
 • อาสาสมัครทั่วไป

แนวทางในการศึกษา
 • จัดเตรียมอุปกรณ์ เกมส์ Wii ให้ให้ครอบคลุมการใช้งานทั้งหมด
 • จัดเตรียม Software ของเกมส์ Wii ให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้ป่วยเด็ก
 • นำเกมส์ Wii ไปทดลองให้ผู้ป่วยเด็กในโรงพยาบาลเล่น
 • สังเกต และเก็บข้อมูลขณะผู้ป่วยเด็กเล่นเกมส์ Wii เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาทำเป็นชุดความรู้ต่อไป

 อุปกรณ์
 • เกมส์Wii
 • Software เกมส์ ที่เหมาะสมกับผู้ป่วยเด็ก
 • โทรทัศน์
 • ถ่าน AA
 • ปลั๊กไฟ

 สถานที่
 • ห้องกิจกรรมของแต่ละโรงพยาบาล

ข้อสรุปจากการลงพื้นที่ที่ทดลองการใช้งานเกมส์ Wii กับผู้ป่วย จากการลงพื้นที่นำเกมส์Wii เข้าไปทดลองใช้งานกับกลุ่มผู้ป่วยเด็กในโรงพยาบาล พบว่าผู้ป่วยเด็กมีความตื่นตัว และให้ความสนใจกับเกมส์Wii เป็นอย่างมาก โดยสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้

 

2.การตอบรับจากกลุ่มเด็กป่วยการตอบรับของกลุ่มผู้ป่วยเด็กกับเกมส์ Wii ถือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดี ผู้ป่วยเด็กทุกคนที่ได้เล่นเกมส์ Wii เกิดความรู้สึกสนุก และมีความสุขมากจากการเล่นเกมส์ Wii โดยามารถสรุปผลได้ดังนี้ - เกมส์ wii ได้รับความสนใจจากผู้ป่วยเด็กเป็นอย่างดี เนื่องจากเกมส์Wii เครื่องมือใหม่ ๆ ไม่เคยเล่นมาก่อน ทำให้เด็ก ๆ สนใจมาก - มีความอยากรู้ เกิดการเรียนรู้การใช้อุปกรณ์ประกอบการเล่นเกมส์ อย่างรวดเร็ว - ผู้ป่วยเด็กต้องใช้เวลาในการเรียนรู้การใช้อุปกรณ์ของเกมส์ก่อนสักระยะหนึ่ง จึงสามารถเล่นเกมส์ได้ โดยมีเราเป็นคนช่วยสอนอยู่อีกที - ผู้ป่วยเด็กเกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน เกมส์ Wii สามารถสร้างความสุขให้กับเด็กป่วยได้


3.การตอบรับจากเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และผู้ปกครองเป็นกลุ่มคนที่มีความใกล้ชิดกับผู้ป่วยเป็นอย่างมาก ดังนั้นกลุ่มคนทั้งสองกลุ่มนี้จึงมีความสำคัญและเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินกิจกรรมเกมส์ Wii ให้บรรลุเป้าหมายหากเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และผู้ปกครองของผู้ป่วยเด็ก เล็งเห็นถึงประโยชน์และความสำคัญของเกมส์Wiiที่สามารถให้กับตัวผู้ป่วยได้ จะทำให้การดำเนินกิจกรรมประสบผลสำเร็จ ทั้งนี้ จากการลงพื้นที่ทำกิจกรรม ทางโครงการได้ทำการสอบถามความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และผู้ปกครอง สามารถสรุปได้ดังนี้

 • เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และผู้ปกครองให้การตอบรับเกมส์ Wii ดีมาก เห็นว่าเป็นกิจกรรมที่เหมาะสมกับผู้ป่วยเด็ก สามารถสร้างความสุข ลดความทุกข์ของผู้ป่วยขณะรับการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลได้
 •  เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์เล็งเห็นถึงประโยชน์ของเกมส์ Wii จึงอยากให้มีเกมส์ Wii ไว้ประจำที่โรงพยาบาล เพื่อให้ผู้ป่วยเด็กมีกิจกรรมที่สร้างเสริมพัฒนาการและได้รับความสนุกไปด้วยทำขณะเข้ารับการรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล
 •  เห็นว่าเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ทำให้ผู้ป่วยเด็กใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเป็นการพัฒนา เสริมสร้างทักษะในหลาย ๆ ด้านให้กับผู้ป่วยเด็กอีกด้วย

4.ข้อดีของเกมส์ Wii
 • เกมส์ Wii สามารถฝึกให้ผู้ป่วยเด็กมีสมาธิมากขึ้น โดยผ่านการเลือกใช้ software ที่เหมาะสมและเสริมสร้างพัฒนาการการเรียนรู้
 • เกมส์ Wii สามารถสร้างความสุข ให้กับผู้ป่วยได้จริง หากนำเกมส์และsoftware ของเกมส์ไปใช้ให้ถูกกลุ่มผู้ป่วย - ถ้าเล่นเกมส์ออกกำลัง จะทำให้ผู้ป่วยเด็กได้ออกกำลังกาย เป็นการบริหารร่างกายไปพร้อมกับความสนุกจากการเล่นเกมส์
 • สร้างความสุข และเป็นการนำกิจกรรมใหม่ๆไปให้กับผู้ป่วยเด็กทำ เป็นการสร้างความแปลกใหม่ให้กับตัวกิจกรรมที่นำไปทำกับเด็กป่วย
 • เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยเด็ก ได้เข้าถึงเทคโนโลยี โดยใช้ เกมส์ Wii เป็นสื่อกลาง
 • เกมส์ Wii สามารถทำให้เกิดปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้ป่วยเด็กกับผู้ป่วยเด็กได้ และสามารถทำให้เกิดการรวมกลุ่มกันของกลุ่มผู้ป่วยเด็กได้อีกด้วย

 5.ข้อเสียของเกมส์ Wii
 •  การเล่นเกมส์ออกกำลังกาย ถึงแม้จะเป็นเกมส์ที่ดี แต่ก็ต้องมีการควบคุมดูแลจากเจ้าหน้าที่หรืออาสาสมัครในการดูแลผู้ป่วยขณะเล่นเกมส์ หากปล่อยให้ผู้ป่วยเล่นเกมส์ที่ออกกำลังนานเกินไป จะทำให้เกิดอาการเหนื่อย จนส่งผลกระทบต่ออากาการป่วยได้
 • เกมส์ Wii ไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ป่วยที่นอนรักษาตัวอยู่บนเตียง หรือผู้ป่วยที่ติดสายอยู่ได้
 • หากผู้ป่วยเด็กเล่นเกมส์ที่ต้องใช้กำลังในการเล่นมาก อาจทำให้ส่งผลกระทบต่ออาการป่วยในภายหลังได้
 • ตัวเกมส์ Wii ต้องใช้พื้นที่ในการเล่น
 • Software ของเกมส์ Wii ที่มีอยู่ขณะนี้ ไม่ครอบคลุมกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่สามารถยืน หรือเดินได้ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีเพียงเกมส์เดียว เป็นเกมส์ที่ให้ความบันเทิงอย่างเดียว คือ เกมส์ รถแข่งมาริโอ

6.การแก้ปัญหา
 • ศึกษาและค้นหา Software ของเกมส์ที่จะนำมาให้ผู้ป่วยเด็กเล่น ต้องเป็น Software ที่มีความเหมาะสม และเหมาะกับวัย
 • วางแผน จัดการระบบ การนำเกมส์ Wii มาให้ผู้ป่วยเด็กเล่น โดยต้องมีการกำหนดระยะเวลาในการเล่น และจัดคิว เพื่อให้ผู้ป่วยเด็กทุกคนสามารถเล่นเกมส์ได้
 • มีการจัดทำตาราง software ที่สามารถนำไปใช้กับผู้ป่วยเด็กได้ โดยแบ่งหมวดหมู่ในการจัด เช่น softwareเสริมสร้างพัฒนาการ เสริมสร้างการฝึกสมาธิ การทรงตัว เป็นต้น
 • มีการจัดระบบ ในการให้ผู้ป่วยเล่นเกมส์ Wii และมีผู้ดูแลผู้ป่วยขณะเล่นเกมส์
 • มีการจัดหา Software ของเกมส์Wii ที่หลากหลาย ให้ครอบคลุมกลุ่มผู้ป่วยทั้งที่สามารถยืนได้และไม่สามารถยืนได้ รวมถึงSoftwareที่จัดหาควรเป็นSoftwareที่สามารถสร้างเสริมและพัฒนาตัวผู้ป่วยไปด้วย

7.ข้อเสนอแนะ
 • การเล่นเกมส์Wii จะต้องใช้พื้นที่ในการเล่น ควรมีการจัดพื้นที่ ให้เพียงพอสำหรับการเล่นเกมส์
 • หากจะนำเกมส์Wii เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการลดความทุกข์ สร้างความสุขให้กับผู้ป่วยเด็ก ต้องมีการจัดเตรียมอุปกรณ์ของเกมส์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น ตัวรับ ส่ง เซ็นเซอร์
 • ควรเลือกใช้แผ่นเกมส์ที่เหมาะสมกับผู้ป่วยเด็ก ไม่ควรให้ผู้ป่วยเล่นเกมส์ที่มีความรุนแรง และต้องออกแรงในการเล่นมากเกินไป เพราะอาจจะส่งผลกระทบกับอาการของผู้ป่วยได้
 • การใช้เกมส์Wii กับผู้ป่วยเด็กถือเป็นการใช้เทคโนโลยีไอซีที ในการสร้างสุขให้กับเด็กป่วยได้ดี แต่เวลานำเกมส์เข้าไปให้กับผู้ป่วยเด็กเล่น จะต้องมีการดูแล ให้ผู้ป่วยได้เล่นกันให้ทั่วถึง

8.ข้อค้นพบ
การนำเกม์ Wii เข้าไปให้ผู้ป่วยเด็กในโรงพยาบาลเล่น เป็นกิจกรรมที่สามารถสร้างสุข ลดความทุกข์ให้กับผู้ป่วยเด็กในขณะรับการรักษาพยาบาลได้จริง โดยเกมส์ Wii เป็นนวัตกรรม การพัฒนาของเทคโนโลยีแบบใหม่ ที่สามารถนำผู้ป่วยที่เล่นเกมส์ ให้เข้าถึงอารมณ์ของการเล่นเกมส์นั้นๆได้จริง มีความเสมือนจริงมาก ผู้ป่วยสามารถสัมผัสได้เสมือนกับทำกิจกรรมนั้นๆอยู่จริง นอกจากนี้เกมส์ Wii ยังให้ประโยชน์กับผู้ป่วยในด้านการพัฒนาสมอง และพัฒนาการด้านร่างกาย โดยมีSoftware ที่ผู้ป่วยสามารถเลือกเล่นเกมส์ได้หลากหลาย แต่ในขณะเดียวกันเกมส์ Wii ก็ยังมีข้อจำกัดบางประการกล่าวคือ เจ้าหน้าที่ อาสาสมัครที่ดูแลผู้ป่วยขณะเล่นเกมส์ Wii จะต้องจัด Software ของเกมส์ Wii ที่ให้ผู้ป่วยเล่นอย่างเหมาะสมกับอาการป่วย หากนำSoftware เกมส์ที่ต้องออกกำลังหนักเกินไป อาจส่งผลกระทบต่ออาการป่วยของผู้ป่วยได้

 9.ตัวชี้วัดกิจกรรม เกมส์ Wii กับผู้ป่วยเด็ก

 1.  เกิดการรวมตัวกันของกลุ่มผู้ป่วยเด็กในการทำกิจกรรม เล่นเกมส์ Wii
 2.  เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองของผู้ป่วยจากการเล่นเกมส์ Wii ร้อยละ 50 ของผู้ป่วยที่เข้าร่วมกิจกรรม
 3.  เกิดการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ สังคม และสุขภาพจิตที่ดีขึ้นของผู้ป่วยเด็ก
 4.  เกิดการปฏิสัมพันธ์และมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันมากขึ้นระหว่างผู้ปวยเด็กกับผู้ป่วยเด็ก ผู้ป่วยเด็กกับเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ และผู้ป่วยเด็กกับอาสาสมัคร
 5.  เกิดกระแสการให้ความสนใจเกมส์ Wii ในการนำเข้ามาประยุกต์ใช้กับกลุ่มผู้ป่วยเด็ก ในการสร้างความสุข ลดความทุข์ของผู้ป่วยขณะรับการรักษาอยู่ในโรงพยาบาล

อ่าน 3108 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 กิจกรรม ฝึกการพิมพ์สัมผัส
 Photoshop กับตัวหนังสือกระพริบ
 กิจกรรม Work shop อินเตอร์เน็ตน่ารู้
 การตกแต่งภาพและกรอบรูป
 เด็กป่วย การใช้งานอินเทอร์เน็ต

 


มูลนิธิกระจกเงา เลขที่ 191 ซอยวิภาวดี 62 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210 [ดูแผนที่]
โทรศัพท์ 02-973-2236-7 ต่อ 1606 โทรสาร 02-973-2237 ต่อ 1090 E-mail: info@happyhospital.org
Copyright@2006 www.happyhospital.org