อาสาสมัครไม่ใช่แค่การ ”ให้” แต่เป็นการได้ “รับ” ที่มากกว่าการได้ให้ 


Warning: include(niyam/input.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/happy/domains/happyhospital.org/public_html/menu_left_new.php on line 60

Warning: include(niyam/input.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/happy/domains/happyhospital.org/public_html/menu_left_new.php on line 60

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'niyam/input.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/happy/domains/happyhospital.org/public_html/menu_left_new.php on line 60

   ปวดเข่าเป็นๆหายๆ สัญญาณเตือน โรคข้อเข่าเสื่อม ปัญหาสุขภาพอันดับต้นๆของผู้สูงอายุ  
   เคล็ด(ไม่)ลับ สร้างสุขเด็กไทย  
   วินิจฉัย โรคออทิสติก ด้วยวิธีใหม่ เพื่อช่วยในการรักษาและป้องกันโรคนี้  

   การเตรียมตัวลงพื้นที่  
   ว่าด้วยเรื่องอาสาสมัครในโรงพยาบาล  
   คุณสมบัติอาสาสมัครในโรงพยาบาล 

   "4 วิธีให้ลูกเลิกติดแท็บเล็ต มือถือ"  
   "5 สิ่ง ที่คุณพ่อควรทำ" 
   ห่วง“ผู้สูงวัย”เกือบครึ่งใช้ยาผิด 


เปิดสวัสดิการช่วยเหลือ "แม่วัยรุ่น"

 

เปิดสวัสดิการช่วยเหลือ "แม่วัยรุ่น"

 

 

 

การจะแก้ปัญหา “แม่วัยรุ่น” ลำดับแรกคือ ต้องป้องกันไม่ให้เกิดการตั้งครรภ์ขึ้นก่อน แต่หากเกิดพลาดพลั้งตั้งครรภ์ขึ้นมา ก็ต้องมีระบบการดูแลและจัดสวัสดิการรองรับ เพื่อป้องกันการทำแท้งเถื่อน และช่วยให้เด็กที่เกิดมาใหม่ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพ ไม่ก่อให้เกิดปัญหาขึ้นในอนาคต

พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 จึงถือกำเนิดขึ้น ถือเป็นกฎหมายใหม่ที่เข้ามาดูแลแก้ปัญหาการ “ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น” อย่างครบวงจร โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง 5 กระทรวง ประกอบด้วย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงแรงงาน เข้ามาดูแลรับผิดชอบ

โดยต้องออกกฎกระทรวงเพื่อให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติ ทั้งในเรื่องของการให้ความรู้เรื่องเพศวิถี การมีทักษะปฏิเสธ เพื่อป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร หรือหากมีเพศสัมพันธ์ก็ต้องมีการป้องกัน เพื่อป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ตามมา และเมื่อเกิดการพลาดพลั้งตั้งครรภ์ขึ้นมา ก็ต้องมีการจัดระบบดูแล ทั้งการให้บริการสาธารณสุข และสวัสดิการสังคมต่างๆ

สำหรับความคืบหน้าในเรื่องของการจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือ “แม่วัยรุ่น” นางเทพวัลย์ ภรณวลัย ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเยาวชน กรมกิจการเด็กและเยาวชน พม. เปิดเผยใน การประชุมระดับชาติเรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 2 "เซ็กซ์้ปิดในวัยรุ่น : เปิดพื้นที่ความฉลาดรู้เรื่องเพศ" จัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ว่า การจัดสวัสดิการช่วยเหลือแม่วัยรุ่นนั้น กรมฯ มีการดำเนินงานนำร่องมาก่อนที่ พ.ร.บ.ฯ จะเกิดขึ้น เพียงแต่เมื่อมี พ.ร.บ.ฯ ออกมา พม.ก็ต้องมาออกกฎกระทรวงเพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดความชัดเจนขึ้น และถือเป็นกฎหมายที่ต้องดำเนินการ ซึ่งขณะนี้ พม.ได้ยกร่างกฎกระทรวงเรื่องการจัดสวัสดิการสังคมที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเสร็จแล้ว และได้เสนอต่อคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ซึ่งทางคณะกรรมการฯ ก็เห็นชอบ เหลือเพียงรอเสนอต่อ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวง พม. เพื่อประกาศบังคับใช้ลงในราชกิจจานุเบกษาเท่านั้น

สำหรับรายละเอียดของการจัดสวัสดิการสังคม เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงจะมีด้วยกัน 4 หมวด คือ

1.ส่งเสริมสนับสนุนให้สภาเด็กและเยาวชนระดับจังหวัดและระดับอำเภอสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนในพื้นที่เพื่อเป็นแกนนำในการป้องกัน แก้ไข และเฝ้าระวังปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เพราะเด็กจะมีความเข้าใจในตัวเด็กด้วยกันมากกว่าผู้ใหญ่ การสื่อสารกันผ่านเด็กเองจะประสบความสำเร็จมากกว่า ซึ่ง พม.จะมีการให้งบประมาณสนับสนุน ผ่านกองทุนคุ้มครองเด็กและเยาวชน อย่างที่ผ่านมาก็เคยมีการจัดโครงการ “DJ TEEN นักสื่อสารเพื่อการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น” เป็นการอบรมแกนนำเยาวชนในแต่ละพื้นที่ ในการเป็นดีเจ จัดรายการให้ความรู้แก่เพื่อนวัยเดียวกัน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

2.ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องทำหน้าที่ประสานงาน เฝ้าระวัง และความช่วยเหลือแก่วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์และครอบครัว

3.จัดสวัสดิการสังคมให้แก่วัยรุ่นตั้งครรภ์และครอบครัว ซึ่งต้องสอดคล้องกับสิทธิเด็กหรือวัยรุ่น

4.การบริหารจัดการ โดยจะมีการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ที่ทำงานให้มีความรู้และความเข้าใจในปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เพื่อช่วยแก้ปัญหา และเฝ้าระวัง รวมไปถึงบูรณาการความร่วมมือกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีกลไกในการติดตามการประเมินผล

"การจัดสวัสดิการสังคมให้แม่วัยรุ่นนั้น หลักๆ ประกอบด้วย การให้บริการคำปรึกษาผ่านสายด่วน โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ การหาที่พักที่ปลอดภัยแก่วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์และคู่ เพราะบางคนเมื่อตั้งครรภ์ที่บ้านไม่สามารถยอมรับได้ ไม่สามารถกลับบ้านได้ ก็จะมีการจัดบริการหาที่พักให้ด้วย ซึ่ง พม.จะมี “บ้านพักเด็กและครอบครัว” ที่สามารถรองรับการดูแลได้ โดยจะกระจายอยู่จังหวัดละ 1 แห่ง ซึ่งจะมีการตั้งเป็นศูนย์รักษ์เด็กขึ้นมาโดยเฉพาะ เพื่อดูแลแม่วัยรุ่นให้มีที่พักที่ปลอดภัย โดยสามารถอยู่พักได้ประมาณ 3 เดือน แต่สำหรับบางรายที่มีความจำเป็นจริงๆ ก็อาจจะให้อยู่จนคลอด ก็จะดูเป็นกรณีไป" นางเทพวัลย์ กล่าว

นางเทพวัลย์ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ยังมีการเชื่อมโยงสิทธิต่างๆ ของแม่วัยรุ่น เช่น บริการด้านการแพทย์ ทั้งการฝากครรภ์ การดูแลครรภ์ และการคลอด การศึกษา ก็มีการประสานให้ได้รับการเรียนต่อ การฝึกอาชีพเพื่อช่วยให้แม่วัยรุ่นและพ่อวัยรุ่นมีงานทำและมีรายได้ รวมถึงการพิจารณาการให้เงินอุดหนุนเด็กแรกคลอด เป็นต้น และหากบ้านพักเด็กและครอบครัว ประเมินแล้วว่าแม่วัยรุ่นรายดังกล่าวไม่สามารถเลี้ยงดูบุตรด้วยตนเองได้ ก็อาจมีการประเมินในการส่งสถานสงเคราะห์ในการช่วยเลี้ยงดูเด็กอ่อน หรือส่งไปอยู่ตามบ้านหรือหาครอบครัวทดแทน เพื่อช่วยดูแลเลี้ยงดูเด็กชั่วคราวให้ โดย พม.จะให้เงินสนับสนุนในการเลี้ยงดูเดือนละ 2-3 พันบาท เป็นต้น จนเมื่อแม่วัยรุ่นมีความพร้อม เช่น มีอาชีพ มีงานทำ ก็สามารถมารับตัวบุตรกลับไปเลี้ยงดูด้วยตัวเองได้

“การดูแลสวัสดิการต่างๆ ของแม่วัยรุ่นนั้น เรามีการดำเนินการนำร่องมาก่อนแล้ว แต่การออกประกาศกฎกระทรวงจะทำให้ทุกอย่างมีความชัดเจนขึ้น ซึ่ง พม.มีความพร้อมในการดูแลแม่วัยรุ่นอยู่แล้ว” นางเทพวัลย์ กล่าว

การมีสวัสดิการช่วยเหลือ “แม่วัยรุ่น” ที่พลั้งพลาดตั้งครรภ์ขึ้นมา นับเป็นสิ่งที่ดี นับตั้งแต่การให้ข้อมูลและทางเลือกแก่วัยรุ่นในการตัดสินใจ ซึ่งจะช่วยลดการทำแท้งเถื่อนลงได้ รวมไปถึงช่วยให้ตัวแม่วัยรุ่นเองและเด็กที่เกิดมาได้รับการดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี แต่สิ่งสำคัญคือแม้จะมีสวัสดิการช่วยเหลือ แต่การป้องกันและแก้ไขปัญหาจริงๆ อยู่ที่การป้องกันไม่ให้เกิดการตั้งครรภ์ตั้งแต่แรกเริ่มดีที่สุด

 

ที่มา http://www.thaihealth.or.th


อ่าน 375 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 สวดมนต์บำบัดอาการก้าวร้าว
 7 วิธีเพิ่ม IQ ให้ลูกในครรภ์
 สธ.พิมพ์คู่มือสุขภาพ 30,000 ฉบับ แจกผู้แสวงบุญชาวไทยร่วมพิธีฮัจญ์
 บังคับสัตว์กินเลือดคน ให้ชดใช้กรรม ฝึกยุงให้ฉีดวััคซีน
 ยีนของทั้งพ่อและแม่มีส่วนทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนในการให้กำเนิดบุตร

 


มูลนิธิกระจกเงา เลขที่ 191 ซอยวิภาวดี 62 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210 [ดูแผนที่]
โทรศัพท์ 02-973-2236-7 ต่อ 1606 โทรสาร 02-973-2237 ต่อ 1090 E-mail: info@happyhospital.org
Copyright@2006 www.happyhospital.org