อาสาสมัครไม่ใช่แค่การ ”ให้” แต่เป็นการได้ “รับ” ที่มากกว่าการได้ให้ 


Warning: include(niyam/input.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/happy/domains/happyhospital.org/public_html/menu_left_new.php on line 60

Warning: include(niyam/input.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/happy/domains/happyhospital.org/public_html/menu_left_new.php on line 60

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'niyam/input.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/happy/domains/happyhospital.org/public_html/menu_left_new.php on line 60

   ปวดเข่าเป็นๆหายๆ สัญญาณเตือน โรคข้อเข่าเสื่อม ปัญหาสุขภาพอันดับต้นๆของผู้สูงอายุ  
   เคล็ด(ไม่)ลับ สร้างสุขเด็กไทย  
   วินิจฉัย โรคออทิสติก ด้วยวิธีใหม่ เพื่อช่วยในการรักษาและป้องกันโรคนี้  

   การเตรียมตัวลงพื้นที่  
   ว่าด้วยเรื่องอาสาสมัครในโรงพยาบาล  
   คุณสมบัติอาสาสมัครในโรงพยาบาล 

   "4 วิธีให้ลูกเลิกติดแท็บเล็ต มือถือ"  
   "5 สิ่ง ที่คุณพ่อควรทำ" 
   ห่วง“ผู้สูงวัย”เกือบครึ่งใช้ยาผิด 


"ชูนโยบาย 9 ข้อ สู่ชุมชนตำบลนมแม่"

 


 

       ระบบสาธารณสุขประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง!!! 
เพื่อต้องการให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ถิ่นทุรกันดารต้องได้รับการรักษาที่เท่าเทียมกับผู้ที่อาศัยอยู่ในเมือง

       นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารสุข 
กล่าวระหว่างเป็นประธานเปิดโครงการมหกรรมพัฒนาคุณภาพสตรีและเด็กแบบองค์รวม  ที่องค์การบริหารส่วน  ตำบลก่อเอ้    อำเภอเขื่องในจ.อุบลราชธานี ขณะนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้พัฒนาคุณภพประชากรประชากรกลุ่มแม่และเด็กไทยให้ดีขึ้น ด้วยการพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการสาธารณสุข การจัดระบบบริการที่ได้มาตรฐาน เชื่อมโยงสู่ชุมชนให้มีส่วนร่วม  ในแบบชมรมสายใยรักแห่งครอบครัวซึ่งตลอดระยะเวลาดำเนินงาน พบว่าอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 14.5 ในปี 2546 และเป็นร้อยละ 47.5 ในปี 2555 การฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน 12 สัปดาห์ร้อยละ 52 ในปี 2555 ส่วนเด็กแรก เกิดถึง 5 ปีมีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 70.3

รัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับนโยบายกระทรวงสาธารณสุข และยืนยันเจตนารมณ์ที่จะร่วมกับสหประชาชาติในการยกระดับคุณภาพสตรีและ

เด็ก โดยเน้นการสร้างพ่อแม่คุณภาพผ่านโรงเรียนพ่อแม่  เพื่อเตรียมความพร้อม   ความรู้การเลี้ยงดูบุตร   การปลูกฝังภูมิคุ้มกันทางสังคม
ปลูกฝังวินัยเชิงบวก

ทั้งนี้นโยบาย 9 ข้อ เพื่อยกระดับคุณภาพสตรีและเด็ก ประกอบด้วย 1.สร้างพ่อแม่ที่มีคุณภาพ ก่อนมีบุตรเข้ารับบริการตรวจร่างกายและ
รับความรู้ในโรงเรียนพ่อแม่
2.สร้างการเข้าถึงบริการอย่างเท่าเทียม โดยให้หญิงตั้งครรภ์ทุกคน
ฝากครรภ์เร็วและมาเป็นคู่ได้ทุกที่ทุกสิทธิ
3.สร้างเด็กปลอดโรคพันธุกรรมและโรคติดเชื้อโดยแม่ขณะตั้งครรภ์
ได้รับการตรวจเลือด และเพื่อป้องกันโรคธาลัสซีเมีย เอดส์ ได้รับยา
เสริมไอโอดีนและวิตามินเสริมธาตุเหล็ก

4.สร้างภูมิต้านทานทางสังคมแก่เด็ก ผ่านการเลี้ยงดูของพ่อแม่ ด้วยความรักความผูกพันได้กินนมแม่ตั้งแต่แรกเกิดและอาหารตามวัย

5.สร้างเด็กฉลาดทางทางปัญญาและอารมณ์ ด้วยการเลี้ยงดูที่ถูกต้องเหมาะสมของพ่อแม่ผ่านกระบวนการกิน กอด เล่น เล่า

6.เด็กได้รับการคัดกรอง และส่งเสริมพัฒนาการ หากพัฒนาการล่าช้า
ได้รับการแก้ไข

7.เด็กได้รับการฝึกทักษะชีวิต ผ่านการจัดกิจกรรมในคลินิกเด็กดีและ
ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ

8.สตรีและเด็กได้รับบริการฝากครรภ์ที่มีคุณภาพ ห้องคลอดคุณภาพ คลินิกเด็กดีคุณภาพและศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ 
9.ชุมชนท้องถิ่นร่วมสร้างเด็กไทยแข็งแรง ฉลาด อารมณ์ดีและมีความ
สุข นพ.ชลน่าน กล่าว

ด้าน นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมอนามัยได้เร่งดำเนินงานตามนโยบาย 9 ข้อ สู่ชุมชนตำบลนมแม่ เพื่อยกระดับคุณภาพสตรีและเด็ก  พร้อมทั้งส่งผลต่อการมีสุขภาพดี
อย่างยั่งยืน โดยการดำเนินงานสนับสนุนส่งเสริมสุขภาพสตรีและเด็ก
ซึ่งเป็นการพัฒนาเด็กในทุกมิติอย่างองค์รวม  ตลอดจนเชื่อมโยงทุก
ช่วงวัยของการพัฒนาประชากร ภายใต้การจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพ
แม่และเด็ก อาทิ แผนการดูแลหญิงตั้งครรภ์อย่างมีคุณภาพ แผนการดูแลเด็กแรกเกิดถึง 2 ปี และแผนการดูแลเด็กอายุ 3-5 ปี

"เป้าหมายคือ เด็กไทยสุขภาพดีสู่ 80 ปียังแจ๋ว สร้างความเท่าเทียม
และการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพสตรีและเด็กอย่างองค์รวม หญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ได้ทุกที่ทุกสิทธิ สื่อสารความรู้ สร้างความตระหนักใน
การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค โดยสาธิตระบบบริการคุณภาพ
ในสถานบริการสาธารณสุข และตำบลนมแม่ "model child development" ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพในชุมชน เชื่อมโยงระบบบริการคุณภาพจากสถานบริการสาธารณสุขสู่ครัวเรือน ชุมชน และท้องถิ่น"  อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

ส่วน นางสาวรัตนภรณ์ พลอำนวย คุณครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางน้อย องค์การบริการส่วนตำบลก่อเอ้ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี เล่าว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ยางน้อยได้ทำตามนโยบาย 9 ข้อ โดยการนำมาประยุกต์ใช้ในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก คือ การเรียนผ่านการเล่น เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา โดยผ่านกิจกรรมการเรียนการสอน 6 กิจกรรม ใน 1 วัน คือ กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบ การณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเสรี กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมเกมการศึกษา

"ใน 1 วัน จะมีการเล่านิทานให้เด็กฟัง 1-2 เรื่อง ซึ่งบางครั้งนิทานที่คุณครูเล่าอาจจะเป็นนิทานที่คุณครูแต่งขึ้นเอง เพื่อให้สอดคล้องต่อพฤติกรรมและแนวทางการแก้ปัญหาให้กับเด็กบางคน พร้อมทั้งการให้แรงเสริมทางบวกกับเด็ก ด้วยการกล่าวคำชื่นชมจากคุณครูและเพื่อน หรือการให้รางวัลเด็กดีเด่น ได้แก่ ดาวเด็กดี เสียงปรบมือจากเพื่อน ๆ และคุณครู การกอดเด็กด้วยความรักและจริงใจ รวมถึงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ ฝึกสมาธิให้กับเด็กที่มีสมาธิสั้น โดยการปั้นดินน้ำมัน การฉีกแปะ และการร้อยลูกปัด หรือถ้าหากเด็กมีปัญหาหรือมีพัฒนาการที่ล่าช้าไม่ตรงตามวัยก็จะแนะนำให้ผู้ปกครองไปรับคำปรึกษาจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางน้อย และที่สำคัญมีการจัดอาหารกลางวันที่สะอาดถูกหลักโภชนาการ ครบ 5 หมู่ และดื่มนมโรงเรียนทุกวันด้วย"

 ขณะที่ นางธิราพร วงศ์ประพันธ์คุณครูผู้ดูแลเด็กอีกหนึ่งคนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางน้อย เล่าเสริมว่า จุดเด่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางน้อย ที่ทำให้ได้รับรางวัล "ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ในระดับดีมาก"ประจำปี 2555 ในครั้งนี้ คือเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เคยผ่านเกณฑ์การประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่มาก่อน และได้รับความร่วมมือ การสนับสนุน คำแนะนำจากหน่วยงานต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานสาธารณสุข ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางน้อย และกฐินพระราชทานจากวัดบ้านยางน้อยที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาและปรับปรุงอาคารเรียน สื่อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนและอื่น ๆ

"ถึงแม้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางน้อยจะมีนักเรียนเพียง 30 คน และคุณครูเพียง 2 คนแต่ด้วยความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่ายในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้ดียิ่งขึ้นจนได้รับรางวัลในครั้งนี้ถือเป็นความภูมิใจของนักเรียน คุณครู คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลก่อเอ้ และชาวบ้านตำบลก่อเอ้ อย่างยิ่ง" นางธิราพร กล่าวทิ้งท้าย

 

:::ที่มา:::  หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
อ่าน 657 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 กินเนื้อสุกมากเสี่ยงมะเร็ง เพราะทำให้เกิดสารเคมีที่ก่อมะเร็งใหญ่ขึ้น
 กินของหวานแล้วปวดฟัน มาดูสาเหตุกันว่าเป็นเพราะอะไร ?
 มะเร็งลำไส้ใหญ่
 รู้ทันเนื้องอกในสมอง
 ชูไอเดียออกกำลัง 'ไทชิ ชี่กง' ช่วยลดอาการโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังได้

 


มูลนิธิกระจกเงา เลขที่ 191 ซอยวิภาวดี 62 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210 [ดูแผนที่]
โทรศัพท์ 02-973-2236-7 ต่อ 1606 โทรสาร 02-973-2237 ต่อ 1090 E-mail: info@happyhospital.org
Copyright@2006 www.happyhospital.org