อาสาสมัครไม่ใช่แค่การ ”ให้” แต่เป็นการได้ “รับ” ที่มากกว่าการได้ให้ 


นิยามสร้างสุขของคุณ

ชื่อ


 •  เพราะว่าอยากช่วยจร้า (นก)
 •  อยากอาสาบ้าง (นก)
 •  สร้างให้เขาสุข เราก็อิ่มสุข (ปานปั้น)
 •    ปวดเข่าเป็นๆหายๆ สัญญาณเตือน โรคข้อเข่าเสื่อม ปัญหาสุขภาพอันดับต้นๆของผู้สูงอายุ  
     เคล็ด(ไม่)ลับ สร้างสุขเด็กไทย  
     วินิจฉัย โรคออทิสติก ด้วยวิธีใหม่ เพื่อช่วยในการรักษาและป้องกันโรคนี้  

     การเตรียมตัวลงพื้นที่  
     ว่าด้วยเรื่องอาสาสมัครในโรงพยาบาล  
     คุณสมบัติอาสาสมัครในโรงพยาบาล 

     "4 วิธีให้ลูกเลิกติดแท็บเล็ต มือถือ"  
     "5 สิ่ง ที่คุณพ่อควรทำ" 
     ห่วง“ผู้สูงวัย”เกือบครึ่งใช้ยาผิด 


  "ชูนโยบาย 9 ข้อ สู่ชุมชนตำบลนมแม่"

   


   

         ระบบสาธารณสุขประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง!!! 
  เพื่อต้องการให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ถิ่นทุรกันดารต้องได้รับการรักษาที่เท่าเทียมกับผู้ที่อาศัยอยู่ในเมือง

         นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารสุข 
  กล่าวระหว่างเป็นประธานเปิดโครงการมหกรรมพัฒนาคุณภาพสตรีและเด็กแบบองค์รวม  ที่องค์การบริหารส่วน  ตำบลก่อเอ้    อำเภอเขื่องในจ.อุบลราชธานี ขณะนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้พัฒนาคุณภพประชากรประชากรกลุ่มแม่และเด็กไทยให้ดีขึ้น ด้วยการพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการสาธารณสุข การจัดระบบบริการที่ได้มาตรฐาน เชื่อมโยงสู่ชุมชนให้มีส่วนร่วม  ในแบบชมรมสายใยรักแห่งครอบครัวซึ่งตลอดระยะเวลาดำเนินงาน พบว่าอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 14.5 ในปี 2546 และเป็นร้อยละ 47.5 ในปี 2555 การฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน 12 สัปดาห์ร้อยละ 52 ในปี 2555 ส่วนเด็กแรก เกิดถึง 5 ปีมีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 70.3

  รัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับนโยบายกระทรวงสาธารณสุข และยืนยันเจตนารมณ์ที่จะร่วมกับสหประชาชาติในการยกระดับคุณภาพสตรีและ

  เด็ก โดยเน้นการสร้างพ่อแม่คุณภาพผ่านโรงเรียนพ่อแม่  เพื่อเตรียมความพร้อม   ความรู้การเลี้ยงดูบุตร   การปลูกฝังภูมิคุ้มกันทางสังคม
  ปลูกฝังวินัยเชิงบวก

  ทั้งนี้นโยบาย 9 ข้อ เพื่อยกระดับคุณภาพสตรีและเด็ก ประกอบด้วย 1.สร้างพ่อแม่ที่มีคุณภาพ ก่อนมีบุตรเข้ารับบริการตรวจร่างกายและ
  รับความรู้ในโรงเรียนพ่อแม่
  2.สร้างการเข้าถึงบริการอย่างเท่าเทียม โดยให้หญิงตั้งครรภ์ทุกคน
  ฝากครรภ์เร็วและมาเป็นคู่ได้ทุกที่ทุกสิทธิ
  3.สร้างเด็กปลอดโรคพันธุกรรมและโรคติดเชื้อโดยแม่ขณะตั้งครรภ์
  ได้รับการตรวจเลือด และเพื่อป้องกันโรคธาลัสซีเมีย เอดส์ ได้รับยา
  เสริมไอโอดีนและวิตามินเสริมธาตุเหล็ก

  4.สร้างภูมิต้านทานทางสังคมแก่เด็ก ผ่านการเลี้ยงดูของพ่อแม่ ด้วยความรักความผูกพันได้กินนมแม่ตั้งแต่แรกเกิดและอาหารตามวัย

  5.สร้างเด็กฉลาดทางทางปัญญาและอารมณ์ ด้วยการเลี้ยงดูที่ถูกต้องเหมาะสมของพ่อแม่ผ่านกระบวนการกิน กอด เล่น เล่า

  6.เด็กได้รับการคัดกรอง และส่งเสริมพัฒนาการ หากพัฒนาการล่าช้า
  ได้รับการแก้ไข

  7.เด็กได้รับการฝึกทักษะชีวิต ผ่านการจัดกิจกรรมในคลินิกเด็กดีและ
  ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ

  8.สตรีและเด็กได้รับบริการฝากครรภ์ที่มีคุณภาพ ห้องคลอดคุณภาพ คลินิกเด็กดีคุณภาพและศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ 
  9.ชุมชนท้องถิ่นร่วมสร้างเด็กไทยแข็งแรง ฉลาด อารมณ์ดีและมีความ
  สุข นพ.ชลน่าน กล่าว

  ด้าน นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมอนามัยได้เร่งดำเนินงานตามนโยบาย 9 ข้อ สู่ชุมชนตำบลนมแม่ เพื่อยกระดับคุณภาพสตรีและเด็ก  พร้อมทั้งส่งผลต่อการมีสุขภาพดี
  อย่างยั่งยืน โดยการดำเนินงานสนับสนุนส่งเสริมสุขภาพสตรีและเด็ก
  ซึ่งเป็นการพัฒนาเด็กในทุกมิติอย่างองค์รวม  ตลอดจนเชื่อมโยงทุก
  ช่วงวัยของการพัฒนาประชากร ภายใต้การจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพ
  แม่และเด็ก อาทิ แผนการดูแลหญิงตั้งครรภ์อย่างมีคุณภาพ แผนการดูแลเด็กแรกเกิดถึง 2 ปี และแผนการดูแลเด็กอายุ 3-5 ปี

  "เป้าหมายคือ เด็กไทยสุขภาพดีสู่ 80 ปียังแจ๋ว สร้างความเท่าเทียม
  และการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพสตรีและเด็กอย่างองค์รวม หญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ได้ทุกที่ทุกสิทธิ สื่อสารความรู้ สร้างความตระหนักใน
  การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค โดยสาธิตระบบบริการคุณภาพ
  ในสถานบริการสาธารณสุข และตำบลนมแม่ "model child development" ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพในชุมชน เชื่อมโยงระบบบริการคุณภาพจากสถานบริการสาธารณสุขสู่ครัวเรือน ชุมชน และท้องถิ่น"  อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

  ส่วน นางสาวรัตนภรณ์ พลอำนวย คุณครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางน้อย องค์การบริการส่วนตำบลก่อเอ้ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี เล่าว่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ยางน้อยได้ทำตามนโยบาย 9 ข้อ โดยการนำมาประยุกต์ใช้ในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก คือ การเรียนผ่านการเล่น เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา โดยผ่านกิจกรรมการเรียนการสอน 6 กิจกรรม ใน 1 วัน คือ กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบ การณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเสรี กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมเกมการศึกษา

  "ใน 1 วัน จะมีการเล่านิทานให้เด็กฟัง 1-2 เรื่อง ซึ่งบางครั้งนิทานที่คุณครูเล่าอาจจะเป็นนิทานที่คุณครูแต่งขึ้นเอง เพื่อให้สอดคล้องต่อพฤติกรรมและแนวทางการแก้ปัญหาให้กับเด็กบางคน พร้อมทั้งการให้แรงเสริมทางบวกกับเด็ก ด้วยการกล่าวคำชื่นชมจากคุณครูและเพื่อน หรือการให้รางวัลเด็กดีเด่น ได้แก่ ดาวเด็กดี เสียงปรบมือจากเพื่อน ๆ และคุณครู การกอดเด็กด้วยความรักและจริงใจ รวมถึงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ ฝึกสมาธิให้กับเด็กที่มีสมาธิสั้น โดยการปั้นดินน้ำมัน การฉีกแปะ และการร้อยลูกปัด หรือถ้าหากเด็กมีปัญหาหรือมีพัฒนาการที่ล่าช้าไม่ตรงตามวัยก็จะแนะนำให้ผู้ปกครองไปรับคำปรึกษาจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางน้อย และที่สำคัญมีการจัดอาหารกลางวันที่สะอาดถูกหลักโภชนาการ ครบ 5 หมู่ และดื่มนมโรงเรียนทุกวันด้วย"

   ขณะที่ นางธิราพร วงศ์ประพันธ์คุณครูผู้ดูแลเด็กอีกหนึ่งคนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางน้อย เล่าเสริมว่า จุดเด่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางน้อย ที่ทำให้ได้รับรางวัล "ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ในระดับดีมาก"ประจำปี 2555 ในครั้งนี้ คือเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เคยผ่านเกณฑ์การประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่มาก่อน และได้รับความร่วมมือ การสนับสนุน คำแนะนำจากหน่วยงานต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานสาธารณสุข ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางน้อย และกฐินพระราชทานจากวัดบ้านยางน้อยที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาและปรับปรุงอาคารเรียน สื่อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนและอื่น ๆ

  "ถึงแม้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางน้อยจะมีนักเรียนเพียง 30 คน และคุณครูเพียง 2 คนแต่ด้วยความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่ายในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้ดียิ่งขึ้นจนได้รับรางวัลในครั้งนี้ถือเป็นความภูมิใจของนักเรียน คุณครู คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลก่อเอ้ และชาวบ้านตำบลก่อเอ้ อย่างยิ่ง" นางธิราพร กล่าวทิ้งท้าย

   

  :::ที่มา:::  หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
  อ่าน 516 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


   ควันธูปภัยใกล้ตัว
   กรมควบคุมโรค ออกประกาศเตือน 7 โรคอันตรายในฤดูหนาว
   ทำอย่างไรดี เมื่อน้ำนมไหลก่อนคลอด
   นอนไม่พออาจมีปัญหาทางเพศ
   ฮีโร่! หนุ่มกวางโจวช่วยชีวิตคนจมน้ำจนตัวตาย

   


  มูลนิธิกระจกเงา เลขที่ 191 ซอยวิภาวดี 62 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
  กรุงเทพมหานคร 10210 [ดูแผนที่]
  โทรศัพท์ 02-973-2236-7 ต่อ 1606 โทรสาร 02-973-2237 ต่อ 1090 E-mail: info@happyhospital.org
  Copyright@2006 www.happyhospital.org