อาสาสมัครไม่ใช่แค่การ ”ให้” แต่เป็นการได้ “รับ” ที่มากกว่าการได้ให้ 


Warning: include(niyam/input.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/happy/domains/happyhospital.org/public_html/menu_left_new.php on line 60

Warning: include(niyam/input.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/happy/domains/happyhospital.org/public_html/menu_left_new.php on line 60

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'niyam/input.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/happy/domains/happyhospital.org/public_html/menu_left_new.php on line 60

   ปวดเข่าเป็นๆหายๆ สัญญาณเตือน โรคข้อเข่าเสื่อม ปัญหาสุขภาพอันดับต้นๆของผู้สูงอายุ  
   เคล็ด(ไม่)ลับ สร้างสุขเด็กไทย  
   วินิจฉัย โรคออทิสติก ด้วยวิธีใหม่ เพื่อช่วยในการรักษาและป้องกันโรคนี้  

   การเตรียมตัวลงพื้นที่  
   ว่าด้วยเรื่องอาสาสมัครในโรงพยาบาล  
   คุณสมบัติอาสาสมัครในโรงพยาบาล 

   "4 วิธีให้ลูกเลิกติดแท็บเล็ต มือถือ"  
   "5 สิ่ง ที่คุณพ่อควรทำ" 
   ห่วง“ผู้สูงวัย”เกือบครึ่งใช้ยาผิด 


สสส กระตุ้นเยาวชนให้เดินเพื่อสุขภาพดี จับมือ 16 โรงเรียนรักเดิน ลดภาวะแช่หน้าจอของเด็ก

 

 

สสส. จับมือ 16 โรงเรียนในพื้นที่กทม. เปิดตัวกิจกรรม “โรงเรียนรักเดิน” ส่งเสริมเยาวชนไทยเพิ่มกิจกรรมทางกายเป็นวิถีชีวิตด้วยการเดิน หวังปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออกกำลังกาย และเสริมสร้างสุขภาวะ ขจัดภาวะแน่นิ่ง สาเหตุโรคอ้วน ส่งเสริมให้หน่วยงานเกี่ยวข้องร่วมออกแบบพื้นที่สาธารณะ
          รศ.ดร.วิลาสินี อดุลยานนท์ ผู้อำนวยการ สำนักรณรงค์สื่อสารสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดเผยว่า สสส.ร่วมกับภาคีเครือข่าย สสส. เปิดตัวกิจกรรม “โรงเรียนรักเดิน” เพื่อรณรงค์ และส่งเสริมให้เด็กไทยเพิ่มการมีกิจกรรมทางกายด้วยการเดินทุกวัน ซึ่งเป็นวิธีการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีและง่ายที่สุด โดยผลวิจัยสนับสนุนว่า หากเยาวชนมีกิจกรรมทางกาย หรือการออกกำลังสม่ำเสมอจะมีผลต่อพัฒนาการทางการเรียนรู้ด้วย
          “โรงเรียน รักเดิน” เป็นโครงการรณรงค์ที่ส่งเสริมให้นักเรียนเริ่มต้นเพิ่มกิจกรรมทางกายด้วยการ เดินเป็นเวลา 2 เดือน (สิงหาคม – กันยายน 2557) โรงเรียนในเขตกรุงเทพฯ ระดับชั้นมัธยมต้น และมัธยมปลายเข้าร่วม จำนวน 16 แห่ง โดยเครือข่าย สสส. ได้พัฒนาเครื่องวัดระดับกิจกรรมทางกาย และ Application ในโทรศัพท์มือถือเพื่อเก็บข้อมูลด้วยการตรวจวัดแคลอรี่หรือค่าการเผาผลาญ พลังงาน และระยะเวลาที่ใช้ในการมีกิจกรรมทางกาย
          รศ. ดร.วิลาสินี กล่าวว่า โครงการโรงเรียนรักเดินจะสร้างทัศนคติที่ดีให้แก่ เด็ก ผู้ปกครอง และครูต่อการเดินเพื่อสุขภาพในชีวิตประจำวัน โดยจากข้อมูลการสำรวจพฤติกรรมกิจกรรมทางกายของประชากรไทยปี 2556 พบว่า เด็กไทยอายุระหว่าง 6-14 ปี ใช้เวลาไปกับพฤติกรรมนั่งๆ นอนๆ หรือเคลื่อนไหวน้อยถึง 13:33 ชั่วโมงต่อวัน ในขณะที่วัยรุ่นไทยอายุระหว่าง 15-24 ปี ใช้เวลาไปกับพฤติกรรมดังกล่าวถึง 13:12 ชั่วโมงต่อวัน เช่น การนั่งดูโทรทัศน์ ใช้คอมพิวเตอร์ รวมถึงการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พกพาประเภทต่างๆ มากกว่าเวลาของการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ จึงมีโอกาสเสี่ยงต่อภาวะน้ำหนักเกิน และโรคอ้วนได้ อีกทั้งยังทำให้การ มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมลดลง อาจส่งผลกระทบทางอารมณ์และสติปัญญา รวมทั้งอาจทำให้ขาดความใส่ใจในสังคมและไม่เห็นคุณค่าของตัวเองต่อสังคมใน ระยะยาวได้
          รศ.นายแพทย์ ปัญญา ไข่มุก ผู้ทรงคุณวุฒิ สสส. กล่าวว่า แนวโน้มประชากรส่วนใหญ่ของไทยมีกิจกรรมการเคลื่อนไหวทางกายไม่เพียงพอ หรือการเข้าสู่ภาวะแน่นิ่ง จากการใช้เทคโนโลยีที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ ชีวิตประจำวัน ประกอบกับมีการบริโภคอาหารที่มีไขมัน และพลังงานสูง ซึ่งส่งผลให้เกิดวิกฤตสุขภาพของคนไทย โดยข้อมูลของสำนักงานสำรวจสุขภาพประชาชนไทย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พบว่าการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนผู้ที่มีภาวะอ้วนและลงพุงมีอัตราเพิ่มขึ้น มากกว่า ร้อยละ 5 % จากปี 2547 ถึงปี 2552ในขณะที่แนวโน้มการออกกำลังกายมีการเพิ่มขึ้นต่ำกว่าร้อยละ 1 ซึ่งคาดว่าไทยจะต้องเสียค่าใช้จ่ายให้กับโรคที่อาจจะเกิดขึ้นกับบุคคลกลุ่ม นี้ เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง เป็นต้น เป็นเงินประมาณ 200,000 ล้านบาทต่อปี
ในขณะที่กลุ่มเด็กเล็กและเยาวชนวัยเรียน มีการคาดการณ์ว่าในอีก 4 ปีข้างหน้า จะมีเยาวชนถึง 1 ใน 5 ที่อยู่ในภาวะอ้วน ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ยอมรับทั่วกันว่าผู้ใหญ่ที่อ้วนมากประมาณร้อยละ 50-65 เคยเป็นเด็กอ้วนมากมาก่อน
          รศ.นายแพทย์ ปัญญา กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อพัฒนานโยบายและแผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย รวมถึงการออกกำลังกาย สสส. จึงมีแนวคิดแบบบูรณาการในการพัฒนาเครื่องวัดระดับกิจกรรมทางกายและการออก กำลังกาย เพื่อใช้เป็นดัชนีชี้วัด และแจ้งเตือน
          ระดับการใช้ พลังงานในกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งผู้ใช้สามารถตรวจวัดค่าการ เผาผลาญพลังงาน แจ้งเตือน และแนะนำระดับการใช้พลังงานแบบอัตโนมัติสำหรับกิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวัน และกิจกรรมทางกายเพื่อนันทนาการที่เหมาะสมกับบุคคลทุกกลุ่มอายุ และเพิ่มโอกาสการออกกำลังกายแบบเต็มรูปแบบ ซึ่งหากสามารถกระทำได้เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง จะเป็นการลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ และช่วยในการแก้ไขปัญหาโรคอ้วน ซึ่งการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้ การมีกิจกรรมทางกาย ด้วยการเดินและวิ่ง นับเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดชนิดหนึ่ง เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าว เป็นกิจกรรมทางกายพื้นฐานของมนุษย์ เหมาะสำหรับประชาชนทุกวัน ทำได้ง่าย มีต้นทุนต่ำ ทั้งเป็นกลไกสำคัญของการเล่นกีฬาเกือบทุกชนิด

รายชื่อโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ โรงเรียนรักเดิน
ลำดับ โรงเรียน
1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
2 โรงเรียนศึกษานารี
3 โรงเรียนสตรีวุฒิศึกษา
4 โรงเรียนนนทรีวิทยา
5 โรงเรียนกิ่งเพชร
6 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
7 โรงเรียนราชวินิตบางแค ปานขำ
8 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
9 โรงเรียน สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ฝ่ายมัธยม
10 โรงเรียนวัดนิมมานนรดี
11 โรงเรียนราชวินิตมัธยม
12 โรงเรียนวัดสังเวชวิศยาราม
13 โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร
14 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
15 โรงเรียนเทพศิรินทร์
16 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่มา  Thai PR
ที่มาภาพ http://www.l3nr.org/posts/499790

อ่าน 696 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 เปิดโครงการตรวจเลือด “ชายรักชาย” ลดแพร่เอดส์
 ลูกเป็น Tourette Syndrome หรือเปล่า ?
 อึ้ง! คนไทยรับได้ 'ทำร้ายเมีย'
 ดูแลใส่ใจสุขภาพ ‘ช่วงถือศีลอด’
 ช็อกโกแลตซีสต์ โรคที่สาว ๆ ทุกคนมีสิทธิ์เป็น

 


มูลนิธิกระจกเงา เลขที่ 191 ซอยวิภาวดี 62 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210 [ดูแผนที่]
โทรศัพท์ 02-973-2236-7 ต่อ 1606 โทรสาร 02-973-2237 ต่อ 1090 E-mail: info@happyhospital.org
Copyright@2006 www.happyhospital.org