อาสาสมัครไม่ใช่แค่การ ”ให้” แต่เป็นการได้ “รับ” ที่มากกว่าการได้ให้ 


Warning: include(niyam/input.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/happy/domains/happyhospital.org/public_html/menu_left_new.php on line 60

Warning: include(niyam/input.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/happy/domains/happyhospital.org/public_html/menu_left_new.php on line 60

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'niyam/input.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/happy/domains/happyhospital.org/public_html/menu_left_new.php on line 60

   ปวดเข่าเป็นๆหายๆ สัญญาณเตือน โรคข้อเข่าเสื่อม ปัญหาสุขภาพอันดับต้นๆของผู้สูงอายุ  
   เคล็ด(ไม่)ลับ สร้างสุขเด็กไทย  
   วินิจฉัย โรคออทิสติก ด้วยวิธีใหม่ เพื่อช่วยในการรักษาและป้องกันโรคนี้  

   การเตรียมตัวลงพื้นที่  
   ว่าด้วยเรื่องอาสาสมัครในโรงพยาบาล  
   คุณสมบัติอาสาสมัครในโรงพยาบาล 

   "4 วิธีให้ลูกเลิกติดแท็บเล็ต มือถือ"  
   "5 สิ่ง ที่คุณพ่อควรทำ" 
   ห่วง“ผู้สูงวัย”เกือบครึ่งใช้ยาผิด 


วัคซีนทางเลือก จำเป็นแค่ไหน

 
 

วัคซีนทางเลือก จำเป็นแค่ไหน(modernmom)
โดย : รัตนา

         เพื่อให้ลูกรักมีสุขภาพแข็งแรง "วัคซีน" ซึ่งเป็นเสมือนปราการด่านแรกที่จะช่วยปกป้องลูกน้อยจากเชื้อโรคร้ายต่าง ๆ ที่ปัจจุบันพบว่านอกจากวัคซีนพื้นฐานที่ภาครัฐสนับสนุนแล้ว ยังมี "วัคซีนทางเลือก" หรือ "วัคซีนเสริม" เพิ่ม เติมขึ้นมาอีกนับ 10 กว่าชนิด กระทั่งนำมาซึ่งคำถามที่ค้างคาใจคุณแม่หลายท่านเหมือนกันว่า วัคซีนทางเลือกเหล่านี้จำเป็นแค่ไหนอย่างไร

แค่วัคซีนพื้นฐานไม่พอหรือ

         รศ.นพ.ชิ ษณุ พันธุ์เจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.จุฬาลงกรณ์ ได้ช่วยคลายข้อสงสัยในเรื่องนี้ ว่า

         "วัคซีน พื้นฐานเป็นวัคซีนที่ภาครัฐได้ใช้งบประมาณเพื่อให้บริการประชาชนโดยไม่เสีย ค่าใช้จ่าย เนื่องจากโรคต่าง ๆ ที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนเหล่านี้มีความรุนแรงและโรคบางโรคพบได้บ่อยจนจัด เป็นปัญหาทางสาธารณสุขของประเทศ รวมทั้งวัคซีนมีราคาในระดับที่ภาครัฐสามารถให้การสนับสนุนได้ วัคซีนพื้นฐาน ได้แก่ วัคซีนบีซีจี (วัณโรค) วัคซีนตับอักเสบบี วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน วัคซีนหัด-หัดเยอรมัน-คางทูม วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี อย่างไรก็ตาม วัคซีนพื้นฐานที่ภาครัฐส่งเสริมในปัจจุบันสามารถป้องกันโรคที่พบบ่อยและโรค ที่มีความสำคัญได้ในระดับหนึ่ง แต่ก็ไม่สามารถป้องกันโรคอีกหลายโรคที่มีวัคซีนในการป้องกัน"

วัคซีนทางเลือกจำเป็นแค่ไหน

         "ใน ขณะที่วัคซีนทางเลือก หมายถึง วัคซีนที่นอกเหนือไปจากวัคซีนพื้นฐานที่สามารถให้เพิ่มเติมได้ แต่ประชาชนต้องเสียค่าใช้จ่ายด้วยตัวเอง ภาครัฐยังไม่พร้อมที่จะใช้งบประมาณในการให้บริการแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย ด้วยเหตุผลว่า โรคที่ป้องกันด้วยวัคซีนบางโรคยังไม่จัดเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของ ประเทศ (พบไม่บ่อย ไม่รุนแรง) หรือ วัคซีนยังมีราคาแพงเกินกว่าที่จะจัดสรรงบประมาณให้ได้"

         คุณหมออธิบายว่า วัคซีนทางเลือกนี้ ประกอบด้วย 3 กลุ่ม คือ

         วัคซีนที่อยู่นอกเหนือจากกลุ่มวัคซีนพื้นฐาน ได้แก่ วัคซีนไอพีดี วัคซีนโรต้า วัคซีนอีสุกอีใส วัคซีนตับอักเสบเอ วัคซีนเอชพีวี

         วัคซีนที่จัดอยู่ในกลุ่มวัคซีนพื้นฐานอยู่แล้ว แต่มีคุณสมบัติบางอย่างที่แตกต่างไป เช่น ทำ ให้วัคซีนมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคเพิ่มขึ้น ปลอดภัยมากขึ้น มีอาการข้างเคียงจากวัคซีนลดลง ใช้สะดวก (ฉีดน้อยเข็มลง) รวมวัคซีนหลายชนิดไว้ในเข็มเดียว หรือมีวัคซีนบางชนิดเพิ่มเติมเข้าไป วัคซีนในกลุ่มนี้ ได้แก่ วัคซีนไอกรนชนิดไม่มีเซลล์ (แทนวัคซีนชนิดเต็มเซลล์) วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอีชนิดเชื้อเป็น (แทนวัคซีนชนิดเชื้อตาย) วัคซีนรวม (แทนวัคซีนบาดทะยัก-คอตีบ-ไอกรน-ตับอักเสบบีโดยใช้วัคซีนไอกรนชนิดไม่มี เซลล์และวัคซีนโปลิโอชนิดฉีดแทนวัคซีนชนิดเต็มเซลล์และวัคซีนชนิดหยอดตาม ลำดับ และเพิ่มวัคซีนฮิบ) วัคซีนทีแดบ (แทนวัคซีนบาดทะยัก-คอตีบโดยเพิ่มวัคซีนไอกรนชนิดไม่มีเซลล์)

         วัคซีนพิเศษ วัคซีนในกลุ่มนี้ ได้แก่ วัคซีนไทฟอยด์ สำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปยังพื้นที่ที่พบโรคทัยฟอยด์ได้บ่อย วัคซีนไข้กาฬหลังแอ่น สำหรับผู้ที่เดินทางไปแสวงบุญในประเทศทางตะวันออกกลาง วัคซีนพิษสุนัขบ้า สำหรับคนที่ถูกสุนัขแมวหรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบางชนิดกัด และ วัคซีนไข้หวัดใหญ่ สำหรับเด็กอายุ 6-12 เดือน และเด็กที่มีโรคประจำตัวบางอย่าง

         นอก จากนี้ยังมีวัคซีนที่อยู่ระหว่างการศึกษาวิจัยและคาดว่าจะนำมาใช้อย่างแพร่ หลายในอนาคตอันใกล้ เช่น วัคซีนไข้เลือดออก วัคซีนมาลาเรีย วัคซีนเอดส์

คิดให้ดี ก่อนเลือก "เสริม" วัคซีนให้ลูก

         สำหรับ ข้อดีและข้อควรระวังของวัคซีนทางเลือกนี้ รศ.นพ.ชิษณุ บอกว่า วัคซีนทางเลือกทุกชนิดมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรค แต่ควรอยู่ภายใต้การแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ

         "ข้อ ดีของวัคซีนทางเลือกคือ ช่วยในการป้องกันโรคบางโรคเพิ่มเติมจากวัคซีนพื้นฐาน ข้อควรระวังของวัคซีนขึ้นกับวัคซีนแต่ละตัวว่ามีอาการข้างเคียงมากน้อยเพียง ใดและเป็นอาการข้างเคียงที่รุนแรงหรือไม่ อายุที่เหมาะสมในการรับวัคซีน รวมทั้งราคาของวัคซีนก็อาจเป็นอุปสรรคสำหรับบางครอบครัว"

         ทั้งนี้ คุณหมอยังได้ให้หลักคิดในการตัดสินใจเลือกเสริมวัคซีนทางเลือกให้แก่ลูกน้อย ด้วยว่า

         หนึ่ง คุณพ่อคุณแม่ควรพิจารณาว่า โรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนนั้น พบบ่อยมากน้อยเพียงใด และมีความรุนแรงแค่ไหน

         สอง ประสิทธิภาพในการป้องกันโรค ความปลอดภัย และอาการข้างเคียง ของวัคซีนชนิดนั้นเป็นอย่างไร และมีให้เลือกใช้กี่รูปแบบ และมีความแตกต่างกันอย่างไร รวมถึงราคาของวัคซีนนั้น ๆ ของแต่ละโรงพยาบาลด้วยว่า เหมาะสมหรือไม่ และคุณพ่อคุณแม่รับได้หรือไม่

          "คุณพ่อคุณแม่จำเป็นต้องศึกษาและเข้าใจข้อมูลของวัคซีนทางเลือกแต่ละชนิดให้ ดีเสียก่อน และควรเป็นผู้ตัดสินใจด้วยตนเองในการเลือกที่จะให้หรือไม่ให้วัคซีนเพิ่ม เติมสำหรับลูก" รศ.นพ.ชิษณุกล่าว

ที่มา  http://www.kapook.com


อ่าน 638 ส่งต่อให้เพื่อน Pintting


 เน็ตบำรุงสมอง ป้องกันสติปัญญาเสื่อมตามวัย
 อึ้ง! คนไทยรับได้ 'ทำร้ายเมีย'
 เปลือกแอปเปิ้ลมีสารต่อต้าน อนุมูลอิสระอุดม ป้องกัน มะเร็งไส้ใหญ่
 เตือนวัยรุ่นใส่บิ๊กอายระวังติดเชื้อตาบอดใน 2 วัน!
 ลูกติดจุกนมหลอก แก้อย่างไร

 


มูลนิธิกระจกเงา เลขที่ 191 ซอยวิภาวดี 62 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210 [ดูแผนที่]
โทรศัพท์ 02-973-2236-7 ต่อ 1606 โทรสาร 02-973-2237 ต่อ 1090 E-mail: info@happyhospital.org
Copyright@2006 www.happyhospital.org